for English please scroll down.

4- 9 юни, Ибиза, Испания

Силата на гастрономичните ритрийти

Преживяването, което предлагаме, ще ви потопи в атмосферата на средиземноморската култура, като ще ви предостави възможност да се насладите на красива частната вила в сърцето на духовния и артистичен център на Европа. Ще имате уникалната възможност да преоткриете връзката си с храната, да усвоите древни практики на йога и медитации, както и да се научите да приготвяте вкусни и здравословни натуропатични десерти.

Защо да дойдете?

– свързване и различно ниво на доверие с други чревоугодници като вас

– себеоткриване

– нови преживявания и нови приятели

– да намерите покой и хармония сред природата

– по-автентично ноу-хау – съвместно създаване на вашите собствени дни

– гастрономическа и лична трансформация

– откриване на местни традиции и приготвяне на храна

– хранителната програма “средиземноморска диета”

– създаване на нова връзка с храната и по-добро разбиране на собствените ни нужди и тела

– изживяване без чувство за вина, защото нашето удоволствие от храната ще бъде балансирано с много движение и мъдрост на тялото

Локацията

Ибиза, Испания – възможно най-силно енергийното и вдъхновяващо място в Европа. Ибиза е духовният и артистичен център на Европа през последните години. Изключително мощен енергиен портал. Казват, че той е остатък от потъналият континент Атлантис :).

Водещите

Татяна Матева

Татяна Матева: Моето защо

Започнах да организирам ритрийти, защото има супер сила в това да бъдеш заедно и да споделяш подобни ценности с хора за продължителен период от време, по-дълъг от 3-часов семинар в града. Обичам да работя с тялото. Откакто се познавам се занимавам с някакво движение: бягане, танци, йога, ци гун, тай чи. Аз съм холистичен здравен коуч и вярвам, че само чрез мъдростта на тялото можем да разберем кои сме. Обожавам да подхранвам добре тялото си с всякакви храни, които ще споделя с вас.

Вилата

Вилата ни е БЯГСТВО СРЕД ПРИРОДАТА. Оазис на спокойствието за благополучие и възстановяване на връзката със себе си. В серверна Ибиза и близо до много красиви плажове. Ще бъде избрана според зависимост от групата.

Ритрийт пакет:

 • 5 нощувки, 5 дни в частната резиденция на о-в Ибиза, Испания.
 • Ежедневен лек вегетариански брънч
 • Ежедневни практики с движения и медитации
 • Workshop на тема “Как да изградим здравословна връзка с храната според средиземноморския модел ”How to develop a loving relationship with food:The Mediterranean Diet
 • Ежедневни практики с движения и медитации
 • Звукови пътешествия и специална церемония
 • 30 минутна лична сесия с холистичен здравен коуч, Татяна

Инвестиция:

€1500

В цената е включено следното:

*Настаняване – 5 нощувки в двойно настаняване

*всички практики

*вегетариански лек брънч

*здравна и пътна застраховка

*всичките материали

В цената НЕ е включено следното:

*Самолетен билет: към момента около €260 (с багаж) отиване и връщане с Lufthansa през Мюнхен (София-Мюнхен-Ибиза).

* транспорт из острова – €50 за споделена кола от 4 души

*5 вечери навън в местни ресторанти

Добавки (не са включени в цената):

 • Масажи в местно спа
 • Едночасова уелнес консултация с Татяна
 • Лична водна терапия Watsu в термален басейн

Размер на групата –  до 10 участници. Минимален размер на групата 6 уачстници.

Подробна програма ще получите 10 дни преди ритрийта.

 • Записването става с плащане на 50% невъзвръщаем депозит. Ако групата не се събере депозитът ще бъде върнат в пълния му размер. Ако обаче трябва да се откажете по ваша причина депозитът е невъзвръщаем. Затова предлагаме застраховка Отмяна Пътуване, която е от личен характер. *Моля вижте по-долу информация за застраховка отмяна пътуване.
 • Остатъкът от сумата за ритрийта трябва да бъде заплатен до месец преди началото на ритрийта.

Примерна днвена програма

8:00 – 9.30 – Практика движение 

9.30 – 10.00 – Свободно време – тоалет

10.00 – 11.30 – Брънч 

11.30 – 2.30 – Свободно време и плодове

14.30 – 16.30 – Уъркшоп 

16.30 – 18.30 – Свободно време

18.30 – Потегляне за вечеря

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Застраховка Отмяна Пътуване 

Препоръчва се сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т. 14 от ЗТ за покриване на невъзстановимите от туроператора разходи, извършени във връзка с предстоящото пътуване, което е анулирано поради непреодолими обстоятелства като злополука, заболяване, смърт, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др. Застраховката се сключва в срок до 5 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по–малко от 10 дни. Това е застраховка от личен характер.

Забележки

*Допълнителните мероприятия се заплащат отделно на място в Ибиза.

*Възможно е разместване в графика на провеждане на допълнителните мероприятия с цел спазване работното време на обектите.

*Организаторът си запазва правото да променя цените в случай на драстично увеличение на цените в Испания.

*В случай на медицинско заболяване или хоспитализиране на туриста, представителя на туроператора може да съдейства на пострадалия, доколкото му позволява програмата, без да ощетява останалите туристи или да нарушава целостта на пътуването.

*Туроператорът не е страна по застрахователното събитие и не носи отговорност, ако поради неспазване на общите условия на застрахователя, на туриста му бъде отказана помощ в чужбина или изплащане на направените разходи.

*Туроператорът не дължи обезщетение и не възстановява суми на турист прекратил пътуването си поради медицински проблем или по собствено желание.

* Туроператорът не възстановява сумата от туристическото пътуване поради закъснение от страна на пътуващите.

*Туроператорът и Превозвачът не носят отговорност за загубен, откраднат или забравен багаж по време на пътуването и престоя на туриста, както и за съдържанието на багажа.

* Туроператорът не носи отговорност и не възстановява суми на туристи, на които по някакви причини им е отказан достъпа до страните включени в програмата, поради забрана за напускане на страната, невалидни или липсващи документи или други независещи от него причини.

Препоръка: Програмата не е препоръчителна за лица с ограничена подвижност!

Yogisart EOOD, Tour operator license number: РК-01-8304 / 23.02.2023Номер на застрахователна полица: 13052410000089 / 09.02.2024

*****************************************************

Body Love – culinary retreat with Savi Nikol & me

June 4-9, Ibiza, Spain,  A powerful of gastronomic retreat

The experience we offer will immerse you in the atmosphere of Mediterranean culture, giving you the opportunity to enjoy a beautiful private villa in the heart of the spiritual and artistic center of Europe, Ibiza. You will have the unique opportunity to rediscover your relationship with food, learn ancient practices like yoga, meditation & tao, learn to prepare delicious and healthy naturopathic desserts.

Why should you come?

– Bonding and a different level of trust with other foodies over culinary workshops & more for 5 days

– Self-discovery – dedicate some time to yourself and your inner world.

– New experiences and New like-minded friends

– Find peace and harmony in nature

– More authentic know-how – co-creating your own days

– Gastronomic and personal transformation

– Discover local traditions and food preparation

– The “Mediterranean diet” food program

– Create a new relationship with food and a better understanding of our own needs and bodies

– Have a guilt-free experience because our enjoyment of food will be balanced with lots of movement and body wisdom

The location

Ibiza, Spain – possibly the most energetic and inspiring place in Europe. Ibiza has been the spiritual and artistic center of Europe in recent years. An extremely powerful energy portal. It is said to be a remnant of the sunken continent of Atlantis :).

The retreat hosts – Savina Nikol and Tatiana Mateva

Savina Nicole, My Why

I started for myself, lying in my kitchen feeling completely exhausted after working as a pastry chef in a 3 Michelin star restaurant in Paris. I dreamed about cooking as an act of self-transformation, I thought about what exactly I wanted to do and it appeared before me. I was ready to open my heart deeply and find what I really want in this precious moment and that was…cooking and sharing, eating and sharing, making connections that last…

Tatyana Mateva: My why

I started organizing retreats because there is a super power in being together and sharing similar values with people for an extended period of time, longer than a 3-hour workshop in the city. I love working with the body. Ever since I’ve known myself, I’ve been doing some kind of movement: running, dancing, yoga, qigong, thai chi. I am a qualified from a New-York-based school Holistic Health Coach and believe that it is only through the wisdom of the body that we can understand who we are and be present in the now. I love nourishing my body well with all kinds of foods that I will share with you.

The villa/cottage

Our villa is an ESCAPE IN NATURE. An oasis of calm for well-being and reconnecting with yourself. In Northern Ibiza and close to many beautiful beaches. Will be selected based on group size.

Retreat Package:

 • 5 nights, 5 days at the private villa on the island of Ibiza, Spain.]
 • Daily vegetarian brunch
 • Daily practices with movements and meditations
 • Workshop on “How to develop a loving relationship with food: The Mediterranean Diet”
 • Ritual Bread Kneading: The Holy Trinity of Spain (Bread, Olive Oil and Tomato)
 • Cooking class for naturopathic desserts with Savina
 • Daily practices with movements and meditations
 • Sound journeys and a special ceremony
 • 30 minute personal session with Holistic Health Coach, Tatiana

Investment:

Early bird – €1400 by April 25

After April 25 – €1,600

The price includes the following:

*Accommodation – 5 nights in double accommodation

*all practices

*vegetarian light brunch

*health and travel insurance

*all materials

The price does NOT include the following:

*Airfare: currently around €260 (with luggage) return with Lufthansa via Munich (Sofia-Munich-Ibiza).

* transport around the island – €50 for a shared car of 4 people

*5 dinners –  out at local restaurants

*Extras (not included in the price):

Massages at a local spa
Personal Watsu water therapy in a thermal pool

Group size – up to 10 participants

You will receive a detailed program 10 days before the retreat.

 • Registration requires payment of a 50% non-refundable deposit. If the retreat does not happen, the deposit will be returned in full. However, if you have to cancel for your own reason, the deposit is non-refundable. That’s why we highly recommend a Travel Cancellation Insurance, which is of a personal nature. *Please request on registration the travel cancellation insurance information!
 • The balance of the retreat amount must be paid up to one month before the retreat begins.

Sample daily program

8:00 – 9.30 – Practice movement

9.30 – 10.00 – Free time – toilet

10.00 – 11.30 – Brunch

11.30 – 2.30 – Free time and fruits

14.30 – 16.30 – Workshop

16.30 – 18.30 – Free time

18.30 – Departure for dinner

P.S. I am a registered tour operator with the Bulgarian Ministry of Tourism and have the insurance and the rights to guide people to different destinations.

Yogisart EOOD, License number for tour operator: PK-01-8304 / 23.02.2023 | Insurance policy number: 13052410000089 / 09.02.2024