Политика за поверителност

Политика за обработване и защита на личните данни

на уебсайта www.yogisart.com

1. Какво представляват личните данни?

Личните данни са информация, която пряко или косвено Ви идентифицира като физическо лице, като косвено означава тогава когато бъде комбинирана с друга информация като например Вашето име, пощенски адрес, адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и др. 

2. Как обработваме Вашите лични данни?

Ние от YOGISART (администраторът на сайта www.yogisart.com) ще използваме Вашите лични данни единствено за целите на изготвяне на отговор на Вашите съобщения (запитвания), отправени през формата за контакти, по тях във връзка с дейностите, извършвани от нас. Не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни, отколкото са ни необходими за изпълнение на така посочената цел. Ще използваме личните данни само така, както е посочено в настоящата политика, освен ако сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни, като например чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.

3. Кои Ваши лични данни обработваме ние?

За целите на изготвяне на отговор на Вашите съобщения (запитвания), отправени през формата за контакти, ние ще обработваме следните Ваши категории лични данни:
(1) име;
(2) електронна поща (e-mail);
(3) телефон;
Изброените категории лични данни са само такива, които Вие ни предоставяте през формата за контакти на сайта ни. От нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие като например за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друг вид финансови злоупотреби.

4. Използване на Уебсайта на www.yogisart.com

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага и при ползването от Ваша страна на нашия уебсайт (www.yogisart.com) със следните механики и характеристики, свързани със защитата на лични данни. 

„Бисквитки“:

Нашият Уебсайт използва „бисквитки“ на Google Analytics за събиране на информация за използването му.

5. На кого споделяме личните Ви данни:

Ще разкриваме Вашите лични данни само за целите и само на тези трети страни, които са посочени по-долу – освен ако сме получили от Вас допълнително съгласие за предаване на лични данни към други категории трети страни, дадено другаде, като например чрез декларация съгласие за специфична цел. Yogisart ще предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство. 

(1) Външни доставчици на услуги – поддръжка на софтуер:

Когато е необходимо, ангажираме други дружества и лица да извършват от наше име определени задачи, допълващи нашите услуги, като например на дружества, извършващи поддръжка на сайта. Тази информация не може да се използва от тях за никакви други цели, и по-конкретно нито за техни цели, нито за цели на трети страни. Външните доставчици на услуги на Yogisart са задължени по договор да спазват поверителността на Вашите лични данни. 

(2) Преобразуване на търговско дружество или изкупуване на дялове:

Във връзка с преобразуване, преструктуриране, сливане, продажба или друг вид прехвърляне на дружеството или негови активи, Yogisart ще прехвърля информация, включително лични данни, в разумен мащаб към приобретателя на тези дялове или активи, и така както е необходимо за Прехвърлянето на собствеността, при условие, че получаващата страна се съгласи да се отнася към Вашите лични данни по начин, който съответства на приложимото законодателство за защита на личните данни.

(3) Публични органи:

Ще разкриваме Вашите лични данни на публични органи, когато това се изисква по закон. Така например, Yogisart ще уважи молбите на съдилища, административни и други публични държавни или общински органи, които може да включват и подобни органи на държавна или общинска власт. Не предаваме Вашите лични данни, нито каквато и да било информация, която може да Ви касае, извън територията на Република България.

6. Сигурност на данните Ви:

Yogisart се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и технически процедури, за да пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани с Yogisart лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения. В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, Yogisart ще следва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

7. Какви са Вашите законови права?

Като субект на данни Вие имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас. Това се отнася за всички дейности по обработване, които Yogisart извършва предприема с Вашите лични данни и които са изброени по-горе. Yogisart уважава вашите индивидуални права и ще отговори на Вашите въпроси по адекватен начин. Списъкът, който следва, съдържа информация за Вашите права, възникващи от приложимите закони за защита на данни: 

 • Право на коригиране: Имате право на коригиране на личните данни, които Ви касаят. Полагаме разумни усилия за това личните данни на наше разположение и под наш контрол, които редовно се обработват, да са точни, пълни, актуални и релевантни, основани на последната налична ни информация. 
 • Право на ограничаване: Имате право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни, ако:

– оспорите точността на Вашите лични данни за срока, от който се нуждаем за да проверим точността им,
– обработването е неправомерно и поискате ограничаване на обработването вместо изтриване на Вашите лични данни,
– повече не се нуждаем от Вашите лични данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси, или
– възразите срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите.

 • Право на достъп: Имате право да ни помолите за информация за личните данни за Вас, които съхраняваме, включително информация относно това с какви категории лични данни разполагаме или контролираме, за какво се използват, откъде сме ги получили, ако не директно от Вас, и на кого са били разкрити, ако е приложимо. Имате право на едно безплатно копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Съгласно действащите закони си запазваме правото да наложим разумна такса за всяко допълнително копие след първото, което може да поискате. 
 • Право на преносимост: По Ваше искане ще прехвърлим Вашите лични данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо, при условие, че обработването е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение. Вместо да получите копие от Вашите лични данни, може да поискате да ги прехвърлим пряко на друг, посочен от Вас, администратор. 
 • Право на изтриване: Имате право на изтриване на Вашите лични данни, ако:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– имате право да възразите срещу по-нататъшно обработване на Вашите лични данни (вижте по-долу) и упражните това си право на възражение срещу обработването;
– обработването се основава на Ваше съгласие, Вие оттеглите това съгласие и няма друго законово основание за обработването;
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно; освен ако обработването е необходимо по следните причини:
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване от наша страна;
– в частност, за целите на архивирането в обществен интерес;
– за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси. 

 • Право на възражение: Може да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни във връзка с Вашата конкретна ситуация, при условие, че обработването не се основава на Вашето съгласие, а на наши легитимни интереси или на тези на трета страна. В такъв случай, прекратяваме обработването на Вашите лични данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания, които имат предимство пред интересите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако възразите срещу обработването, моля, уточнете дали желаете изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването от наша страна.
 • Право на подаване на жалба: В случай на предполагаемо нарушение на приложимите за защита на личните данни закони, може да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данни във Вашата държава на местопребиваване или по място на предполагаемото нарушение. В Република България този орган е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). 

8. Допълнителна информация, нужна за реализиране на правата Ви:

 • Срок: Ще се опитаме да изпълним Ваше искане за упражняване на права или изискване на информация от нас, касаеща личните Ви данни, в срок от 30 дни, като този срок може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с конкретното законово право, или поради сложността на Вашето искане. 
 • Ограничаване на достъпа: В определени ситуации може да нямаме възможност да Ви дадем достъп до всички или част от Вашите лични данни поради законови разпоредби. Ако откажем Вашето искане за достъп, ще Ви съобщим причината за този отказ. 
 • Невъзможност за идентификация: В някои случаи може да нямаме възможност да проверим Вашите лични данни въз основа на идентификаторите, предоставени във Вашето искане. В подобни случаи, когато не можем да Ви идентифицираме като субект на данни, нямаме обективната възможност да изпълним искането Ви за упражняване на Вашите законови права така, както е посочено в този раздел, освен ако не ни предоставите допълнителна информация, която да ни позволи да Ви идентифицираме. 
 • Упражняване на Вашите законови права: За да упражните своите законови права, моля, свържете се с нас на посочените в края на тази политика адреси. 

9. Съхраняване на Вашите лични данни:

В общия случай ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили за целите на обработване, в по-дълъг срок, доколкото това се изисква от приложимите нормативни актове. Пазим историята на Вашите запитвания (съобщения) в сайта ни за срок от 1 (една) година назад.

10. Промени в настоящата политика:

Запазваме си правото да променяме нашите практики за защита на данните и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. По тази причина Ви приканваме редовно да правите справки с политиката. Настоящата политика за защита на данните е актуална към датата на „последна редакция“, която е посочена най-отгоре на тази страница. 

11. Данни за контакт:

Данните на администратора на лични данни са: Yogisart, 0879051581, yogisartlondon@gmail.com