Новогодишен Ритрийт в Бали

Играта на Живота

28.12-05.01

Бали

Позволете си да приемете живота като игра.

For English please scroll down

Поканени сте да пътувате, да играете, да учите, да се обърнете навътре, да калибрирате, танцувате, да се наслаждавате, да се свързвате с природата, да се отпуснете и да интегрирате играта, наречена ЖИВОТ.

В този 9-дневен ритрийт ще научите:

 1. Как да видите живота си през призмата на игра, как да програмирате себе си и решавате проблеми по нов по-игрив начин.
 2. Нов подход за грижа за вашата нервна система и изграждане на вътрешна стабилност, достъпен по всяко време.
 3. Да създадем нов начин на живот, събирайки инструменти и практики, които да ви помогнат да живеете по по-комфортен начин.

Живей с цел

Целта на това пътуване заедно:

Да предложи нов начин на съществуване.

Казват: „Животът не е само дестинацията, по-важно е самото пътуване.

Ние добавяме: „Животът не е за пътуването, а за това как извървяваш пътя си“.

Какво ще се случи?

 • Получи сила (знание/енергия).

Нашият свят има различни пластове реалност. Но можем ли да ги видим? Колкото повече енергия имаме, толкова повече наличност имаме, за да видим по-голямата картина / невидимото, за да сме наясно със силите, които действат върху нас.

 • Разрешете вътрешните конфликти. (паметта на водата вътре в нас/ в нашите клетки)

Всички ние заслужаваме да видим нещата, които не са в мир в живота ни. Нещата, които са вътрешни конфликти. Вътрешни и външни битки. Тук можем да получим разрешение да променим живота си. Позволяваме си достъп до началото на тази история. И го променяме. Този процес помага за почистването на нашите програми.

 • Целта. За какво правим всичко това?

Когато започнем да си задаваме този въпрос, започваме да търсим по-дълбоко и да се опитваме да открием откъде идва импулсът. Навик ли е? Или има цел и по-дълбоко намерение. Дали дишам само за да оцелея или издишвам за да създам ново пространство.

 • Манифестацията

Говоренето не е общуване. Силата се крие в способността да използваме думите съзнателно, за да създадем нашата мечтана реалност. Позволете на вашата вътрешна същност да се прояви във външния свят. Научете се да генерирате брилянтни мисли. Тишина. Ако можем да мислим каквото искаме? Защо трябва да мислим едни и същи неща всеки ден. Наше право е да започнем да създаваме брилянтни мисли и да проявяваме нови ситуации. Създайте конструктивен нов вътрешен диалог, който подкрепя нашия външен напредък в живота.

 • Ритуалът

Връзката това, което е извън нас. Отдайте се на ритъма на живота. Вдъхнете живот, докато ни насочва отвътре навън. Отивайки отвъд нашата личност.

 • Молитвата Вземете роля в този живот като принос за нещо, което е отвъд вас.

Ще проучим и оптимизираме тези цикли чрез различни роли и игри. Ще има някои роли и архетипи за въплъщение:

1 ловецът (събирач на сила/енергия/знание/опит)

2 изследователя (изследване на живот/чувство/преживяване)

3 войнън (сила на волята)

4 магьосникът (познаващ живота)

5 свидетелят (свидетелски живот)

6 веченият начинаещ

Ще приключенстваме и играме, за да съберем някои скъпоценостти чрез следните практики: 

* оригинални движения / ролеви игра / констелации

*оригинално писане / арт терапия

* йога

* гласови практики за отваряне и изследване

* нежна работа за задържане на дъха

* вокална звукова баня

* колективно тъкане на звуков пейзаж – само как звучи това!!! Ще изтъчем звуков пейзаж.

*Водни терапии

*ин йога

* йога нидра

*медитации

Подробна програма

28 декември – Пристигане в центъра за отдих в северната част на Бали. Място, където можете да усетите Бали най-много.

29 декември – 3 януари – ритрийт 6 дни (разбира се, 31-ви ще бъде празнична вечер)

3 – 5 януари Приключения и ритуали (посещение на Убуд)

Примерна дневна ритрийт програма:

8 сутринта йога

9.00 лека закуска

9.30-10.30 кръг на споделяне

10.30-12.30 занимания

12.30 – 13.00 – почивка / време за интегриране

13.00 Вкусен обяд

14-17.00 – почивка / плаж

17-19 групови занимания

19-20 ин йога/йога нидра/звукова баня/ филм или интеграция.

20.00 часа почивка или вечеря по желание извън ритрийта

Инвестицията

Пълен пакет – 888 евро

Включено: 

Всички групови практики, опит и материали

Споделено настаняване (2 човека в стая) – 8 нощувки (*едно настаняване при поискване – срещу допълнително заплащане)

Закуска, обяд

Транспорт из острова с малък климатизиран автобус

Какво не е включено: 

Индивидуални терапии

Вечеря

Полети до Бали

Виза за Бали (около $35)

Входни такси (около $2-5 всяка)

За да се регистрирате, моля, свържете се с нас чрез имейл, WhatsApp или IG.

0879051581 Татяна

yogisartlondon@gmail.com

 

New Year’s Experimental Retreat

Game of Life

28.12-5.01 – Bali

Allow yourself to take life as a game.

You are invited to travel, show up, play, learn, turn within, calibrate, dance, enjoy, connect with nature, relax and integrate the Game called LIFE.

In this 9 day retreat you would learn:

 1. How to see your life through the prism of a game, programing yourself and solving problems in a playful way.
 2. A new approach to care for your nervous system and build inner stability to be accessed at any time.
 3. To create a new way of living, gathering tools and practices to support you live in a more comfortable way.

Live on purpose

The Purpose of this journey together

 • To suggest a new way of being.

They say: “Life is not about the destination. It’s about the journey.”

We add:  “Life is not about the journey, it’s about how you walk it on the way”.

What will happen?

 • Hunt power (knowledge/energy).

Our world has different layers of reality. But can we see them?

The more energy we have the more availability we have to see the bigger picture / the invisible, to be aware of the forces that act on us

 • Dissolve internal conflicts. (Memory)

We all deserve to see the things that are not in peace in our lives. The things that inner conflicts. The struggle. Here we can gain permission to change our life. Allow ourselves to access the original of this story. And change it. This process helps to clean our programs.

 • The purpose

What for? When we start asking ourselves this question we start to search deeper and try to find from where the impulse came. Is it a habit ? Or is there a purpose and deeper intention. Do I breathe just to survive or do I exhale to create new space.

 • The manifestation

Speaking is not communicating. The power lies in the ability to use words mindfully to create our dream reality. Allow our inner essence to be manifested in the outer world.

 • Learn to generate brilliant thoughts. Silence.

If we can think what we want. Why should we think all the same things everyday. It is our right to start creating brilliant thoughts and manifest new situations. Create constructive new inner dialogue that supports our outer progression in life.

 • The ritual

The connection what is beyond us. Surrender to the rhythm of life. Breath life as it directs us inside out. Going beyond us.

 • The prayer

Do your part as an offering for something that is beyond you.

We will explore and optimise these cycles through different roles and games.

There will be some roles and archetypes to embody:

1 hunter (gatherer of power/energy/knowledge/ experience)

2 explorer (exploring life/feeling/experiencing)

3 warrior (will power)

4 wizard (knowing life)

5 witness (witnessing life)

6 eternal beginner

We’ll be journeying to collect some jewels through:

* original movement / role play / constellations

*original writing / art therapy

*yoga

* voice opening & exploration practices

* gentle breath retention work

* vocal sound bath

* collective soundscape weaving

*Aquatic (water) experiences

*yin yoga

*yoga nidra

*meditations

Detailed Program

Dec 28th – Arrival at the retreat center in the north of Bali. The places where you can feel Bali the most.

Dec 29 – Jan 3 – Retreat phase 6 days (of course 31st will be a celebration night)

Jan 3 – 5 Adventure and Rituals (Ubud visit)

Suggested Retreat Schedule:

8am yoga

9.00 light breakfast

9.30-10.30 sharing circle

10.30-12.30 activities

12.30 – 13.00 – rest / integrate time

13.00 yummy lunch

14-17.00 – rest / beach time

17-19 group activities

19-20 yin yoga/yoga nidra/sound bath/ movie or integration.

20.00 rest time or optional dinner outside the retreat

Pricing

Full Package – €888

*Internship rate available upon request

Included:

 • All group practices, experiences & materials
 • Shared Accommodation with breakfast (2 people per room) – 8 nights (*single occupancy available on request – extra charge)
 • Breakfast & Lunch
 • Transport around the island in air conditioned small bus

Not included:

 • Individual treatments
 • Dinner
 • Flights
 • Bali Visa (around $35)
 • Entrance fees (around $2-5 each)

 

To sign up please contact us via email tatyanayogisart@gmail.com, whatsapp +359879051581 or IG. @yogisart